18. 9. 2019  0:10 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Názov témy anglicky: Study of thermocatalytic decomposition of biomass in the on line system of GC-MS micro-reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Abstrakt: Na oddelení OOTKR máme mikroreaktor spojený s plynovým chromatografom na analýzu látok s hmotnostným detektorom na identifikáciu zložiek, ktoré vznikajú pri tepelnom rozklade biomasy za prítomnosti rozličných katalyzátorov. Toto zariadenie umožní študovať termický rozklad rozličných druhov biomasy za aj bez prítomnosti katalyzátorov pri rozličných reakčných podmienkach. Umožní tak zistiť (a v rámci SR zmapovať), že z akej zložky biomasy (napr. poľnohospodárskeho alebo lesného odpadu) aké potenciálne zaujímavé látky vznikajú a optimalizovať podmienky ich tvorby. Cieľom BP je študovať tieto procesy teoreticky formou rešerše a prakticky v laboratóriu na uvedenom prístrojiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.