Sep 18, 2019   7:52 p.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nanočastice oxidu titaničitého modifikované kovmi - EPR štúdium fotoindukovanej aktivity
Title of topic in English: Metal modified titanium dioxide nanoparticles - EPR study of their photoinduced activity
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je aplikácia elektrónovej paramagnetickej rezonančnej (EPR) spektroskopie pri charakterizácii a hodnotení fotokatalytickej aktivity nových fotokatalzyátorov na báze oxidu titaničitého pripravených kombináciou s kovmi a oxidmi kovov. EPR spektroskopia predstavuje vhodný nástroj na identifikáciu paramagnetických centier prítomných v štruktúre takýchto nanomateriálov, pričom ich charakter reflektuje metódu prípravy ako aj následné úpravy materiálu. Podstatným pri štúdiu fotokatalyzátorov je sledovanie tvorby a správania fotogenerovaných nosičov náboja, predovšetkým reakcie fotogenerovaného elektrónu a diery s molekulami prítomnými na povrchu materiálu. Tieto procesy je možné sledovať analýzou EPR spektier získaných počas in situ fotoexcitácie materiálu pri rôznych experimentálnych podmienkach. V snahe odhaliť príčiny zvýšenej/zníženej aktivity testovaných nanomateriálov bude realizované široké spektrum EPR experimentov s využitím rôznych zdrojov žiarenia (UVA, VIS).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN421Z2_4B Fundamentals of Molecular Spectroscopy