19. 8. 2019  18:29 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nanočastice oxidu titaničitého modifikované kovmi - EPR štúdium fotoindukovanej aktivity
Názov témy anglicky: Metal modified titanium dioxide nanoparticles - EPR study of their photoinduced activity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je aplikácia elektrónovej paramagnetickej rezonančnej (EPR) spektroskopie pri charakterizácii a hodnotení fotokatalytickej aktivity nových fotokatalzyátorov na báze oxidu titaničitého pripravených kombináciou s kovmi a oxidmi kovov. EPR spektroskopia predstavuje vhodný nástroj na identifikáciu paramagnetických centier prítomných v štruktúre takýchto nanomateriálov, pričom ich charakter reflektuje metódu prípravy ako aj následné úpravy materiálu. Podstatným pri štúdiu fotokatalyzátorov je sledovanie tvorby a správania fotogenerovaných nosičov náboja, predovšetkým reakcie fotogenerovaného elektrónu a diery s molekulami prítomnými na povrchu materiálu. Tieto procesy je možné sledovať analýzou EPR spektier získaných počas in situ fotoexcitácie materiálu pri rôznych experimentálnych podmienkach. V snahe odhaliť príčiny zvýšenej/zníženej aktivity testovaných nanomateriálov bude realizované široké spektrum EPR experimentov s využitím rôznych zdrojov žiarenia (UVA, VIS).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN421Z2_4B Základy molekulovej spektroskopie