17. 8. 2019  19:29 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Anaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamy
Názov témy anglicky: Anaerobic digestion of pre-treated corn straw
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V súčasnosti je na Slovensku viac ako 100 bioplynových staníc (BPS), pričom prevažná väčšina z nich spracováva ako majoritný substrát kukuričnú siláž. Viac ako 50 % vyprodukovanej kukuričnej siláže je spotrebovaných na prevádzku BPS, čo nedáva reálne predpoklady trvalo udržateľného rozvoja BPS u nás. Z informácií o produkcii a využívaní rôznych druhov slamy vyprodukovanej pri rastlinnej výroby vyplýva, že jej veľká časť nemá v súčasnosti racionálne využitie. Bakalárska práca bude zameraná na štúdium možností produkcie bioplynu z kukuričnej slamy. V teoretickej časti budú sumarizované možnosti produkcie bioplynu z rôznych druhov slamy s dôrazom na kukuričnú slamu. V praktickej časti budú uskutočnené testy predspracovania slamy a jej bioplynového potenciálu. Študent sa bude podieľať aj na sledovaní dlhodobej prevádzky laboratórneho reaktora na anaeróbne spracovanie kukuričnej siláž a na vyhodnocovaní jednorazových kinetických testov a dlhodobej prevádzky reaktora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.