12. 11. 2019  22:44 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Názov témy anglicky: Possibilities of solving the inhibitory effect of sulfur in anaerobic processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Vysoký obsah síry v anaeróbne spracovanom materiáli sa prejaví vo vysokom obsahu sulfidov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví aj v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. V teoretickej časti bude práca zameraná na literárnu rešerš vplyvu síry na anaeróbne procesy, jej možnosti odstraňovania pred anaeróbnym spracovaním a možnosti potláčania inhibičného vplyvu sulfidov na anaeróbne procesy. Rovnako bude uskutočnený prehľad možností odstraňovania sulfánu z bioplynu. V praktickej časti budú uskutočnené a vyhodnotené testy bioplynového potenciálu na posúdenie vplyvu prítomnosti síry na priebeh anaeróbnych procesov. Budú vyhodnotené aj niektoré parciálne výsledky dlhodobej prevádzky anaeróbneho reaktora s odstraňovaním síry z recirkulovaného prúdu bioplynu na potlačenie sulfidovej inhibície v anaeróbnom reaktore.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.