Sep 21, 2019   3:13 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
Title of topic in English: Assessment of sludge management of WWTP Nové Mesto nad Váhom and proposal for its improvement
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: ČOV Nové Mesto nad Váhom predstavuje čistiareň s kapacitou 30000 ekvivalentných obyvateľov. Je to mechanicko-biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov a anaeróbnou stabilizáciou prebytočného kalu. Na čistiarni sa dlhodobo nedarí dosahovať požadovanú sušinu odvodneného anaeróbne stabilizovaného kalu, čo spôsobuje zvýšené prevádzkové náklady pri jeho odvodňovaní, transporte a zneškodňovaní. Teoretická časť práce sa bude zaoberať spôsobmi stabilizácie čistiarenských kalov a ich odvodňovania. Budú sumarizované príčiny zhoršených odvodňovacích vlastností stabilizovaného kalu a možnosti ich zlepšenia. V praktickej časti budú zhodnotená činnosť ČOV na základe prevádzkových údajov s hlavným zameraním na posúdenie činnosti anaeróbnej stabilizačnej nádrže. V prípade potreby budú vykonané aj laboratórne merania na charakterizáciu stabilizovaného kalu a flokulačné testy s používaným flokulantom resp. s ďalšími vybranými flokulantmi. Na základe získaných výsledkov budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie odvodňovacích vlastností kalu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.