24. 6. 2019  14:00 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
Názov témy anglicky: Industrial clusters and their impact on the innovative activity of SMEs (on the example of the Slovak plastic cluster)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Abstrakt: Piliere konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Tendencia vývoja Indexu konkurencieschopnosti a indexu „Inovácie“ Slovenskej republiky. Súčasný stav inovačnej aktivity slovenských MSP. Analýza vybraných ukazovateľov výkonnosti slovenských MSP v oblasti inovácií. Priemyselne klastre ako nástroj podpory inovačnej aktivity slovenských MSP. Kľúčové faktory úspešného rozvoja priemyselného klastra. Slovenský plastikársky klaster (SPK) a jeho úloha v raste inovačnej aktivity MSP. Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku v SPK: analýza pridanej hodnoty, pomerových ukazovateľov, ukazovateľa EVA. Cieľom diplomovej práce je vyjaviť rezervy rastu inovačnej aktivity MSP v SPK.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.