27. 10. 2020  23:16 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
Názov témy anglicky: Comparison of different strategies used in the extraction solvent regeneration
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt:
Významnú časť nákladov v chemickom priemysle predstavujú náklady spojené s činnosťou separačných procesov. Pri kvapalinovej extrakcii sa na rozdelenie pôvodnej zmesi látok používa (drahé) extrakčné rozpúšťadlo. Cieľom práce je porovnať náklady rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla pred jeho opakovaným použitím v hlavnom separačnom procese. Important part of the chemical industry expenditures relates to costs of the separation processes operation. In case of the liquid-phase extraction of the original liquid mixtures (expensive) extraction solvent is used. The aim of this thesis is to compare costs connected with different procedures used in extraction solvent regeneration prior to its re-use in the primary separation process.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.