19. 8. 2019  10:32 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie rektifikačnej kolóny
Názov témy anglicky: Modelling of distillation column
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: Separačné procesy zodpovedajú v chemickom priemysle za približne 50 % nákladov. Každé zníženie týchto nákladov znamená pre výrobcu komparatívnu výhodu v porovnaní s konkurenciou. Destilácia je v súčasnosti najčastejšie používanou separačnou metódou v chemickom priemysle. Preto je záujem o čo najkvalitnejší opis činnosti takéhoto zariadenia prirodzenou súčasťou optimalizácie existujúcich alebo návrhu nových zariadení. Cieľom bakalárskeho projektu je porovnanie výsledkov simulácie činnosti destilačnej kolóny dosiahnutých použitím matematických modelov kolóny s rôznym stupňom komplexnosti. In chemical industry, separation processes account for approximately 50 % of the overall production expenses. Any reduction of these expenses can pose comparative advantage of the manufacturer compared to its market competitors. Distillation is, nowadays, the major separation procedure used in chemical industry. Then, a thorough and reliable description of its operation is natural part of existing equipment optimization and design of new installations. Aim of this project is a comparison of results of distillation column operation based on mathematical models with different levels of complexity.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.