24. 10. 2019  7:32 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov
Názov témy anglicky: Effect of reaction conditions on the products composition in decomposition of waste material gasification intermediates
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: Splynovanie je jeden zo spôsobov zhodnotenia odpadných materiálov, pri ktorom dochádza k jeho tepelnému rozkladu. Popri žiadaných plynných produktoch, pri splynovaní vznikajú aj neželané, kvapalné produkty. Cieľom diplomovej práce je sledovanie vplyvu reakčných podmienok na účinnosť katalytického rozkladu takýchto kvapalných zložiek. Gasification is used for waste material valorization, during which this material is thermally decomposed. Beside desired gaseous products, in gasification also unwanted, liquid, products are formed. The aim of this diploma thesis is to investigate the effect of reaction conditions on catalytic decomposition of these liquid by-products.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.