17. 10. 2019  15:28 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Název tématu anglicky: Separation of acetone - methanol mixture in the presence of ionic liquid
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť proces kvantitatívnej separácie modelovej zmesi acetón – metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina, a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Pre riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude použitý programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené programami zostavenými v prostredí EXCELu a MATLABu. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Súčasťou návrhu je zhodnotenie energetických a ekonomických nákladov. Ďalšou úlohou je porovnať daný proces s procesmi uskutočnenými v prítomnosti komerčne používaných rozpúšťadiel, prípadne aj ďalších iónových kvapalín.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.