Oct 18, 2019   3:27 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Title of topic in English: Separation of acetone - methanol mixture in the presence of ionic liquid
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť proces kvantitatívnej separácie modelovej zmesi acetón – metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina, a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Pre riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude použitý programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené programami zostavenými v prostredí EXCELu a MATLABu. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Súčasťou návrhu je zhodnotenie energetických a ekonomických nákladov. Ďalšou úlohou je porovnať daný proces s procesmi uskutočnenými v prítomnosti komerčne používaných rozpúšťadiel, prípadne aj ďalších iónových kvapalín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.