Sep 23, 2019   1:01 p.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Title of topic in English: Separation of azeotropic system using ionic liquid
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Summary: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu modelovej dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené programami zostavenými v prostredí EXCEL, prípadne MATLAB. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Diplomová práca má aj experimentálny charakter. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšie rozpúšťadlo. Získané experimentálne výsledky budú použité v návrhom výpočte zariadení pre delenie modelovej zmesi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.