23. 9. 2019  22:10 Zdenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Název tématu anglicky: Separation of azeotropic system using ionic liquid
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu modelovej dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené programami zostavenými v prostredí EXCEL, prípadne MATLAB. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Diplomová práca má aj experimentálny charakter. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšie rozpúšťadlo. Získané experimentálne výsledky budú použité v návrhom výpočte zariadení pre delenie modelovej zmesi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.