25. 8. 2019  21:49 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Názov témy anglicky: Separation of azeotropic system using ionic liquid
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu modelovej dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené programami zostavenými v prostredí EXCEL, prípadne MATLAB. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Diplomová práca má aj experimentálny charakter. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšie rozpúšťadlo. Získané experimentálne výsledky budú použité v návrhom výpočte zariadení pre delenie modelovej zmesi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.