Sep 21, 2019   8:47 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Title of topic in English: Study of the possibilities of anaerobic digestion of sludge from WWTP for the treatment of automotive industry wastewater
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: ČOV, ktorá spracováva odpadové vody z automobilového priemyslu predstavuje technológiu s aeróbnou stabilizáciou kalu. Cieľom prác bude overiť v laboratórnych podmienkach anaeróbnu stabilizáciu prebytočného kalu z tejto ČOV a možnosti spoločnej stabilizácie prebytočného kalu s vybranými prúdmi odpadov, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V teoretickej časti bude uskutočnená literárna rešerš so zameraním na charakterizáciu kvality odpadových vôd z automobilového priemyslu a spôsoby ich spracovania. Rovnako budú v krátkosti opísané spôsoby stabilizácie čistiarenských kalov s hlavným zameraním na kaly ČOV v automobilovom priemysle. V experimentálnej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu s vybraným prúdom resp. prúdmi biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V dlhodobej prevádzke laboratórnych anaeróbnych stabilizačných reaktorov bude sledovaný anaeróbny rozklad samotného prebytočného kalu, resp. kalu v kofermentácie z vybraným biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe získaných výsledkov bude posúdená reálna možnosť a výhodnosť takéhoto spracovania kalu a biologicky rozložiteľných odpadov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TOZP Environmental Protection Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.