17. 10. 2019  19:47 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Název tématu anglicky: Study of the possibilities of anaerobic digestion of sludge from WWTP for the treatment of automotive industry wastewater
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: ČOV, ktorá spracováva odpadové vody z automobilového priemyslu predstavuje technológiu s aeróbnou stabilizáciou kalu. Cieľom prác bude overiť v laboratórnych podmienkach anaeróbnu stabilizáciu prebytočného kalu z tejto ČOV a možnosti spoločnej stabilizácie prebytočného kalu s vybranými prúdmi odpadov, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V teoretickej časti bude uskutočnená literárna rešerš so zameraním na charakterizáciu kvality odpadových vôd z automobilového priemyslu a spôsoby ich spracovania. Rovnako budú v krátkosti opísané spôsoby stabilizácie čistiarenských kalov s hlavným zameraním na kaly ČOV v automobilovom priemysle. V experimentálnej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu s vybraným prúdom resp. prúdmi biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V dlhodobej prevádzke laboratórnych anaeróbnych stabilizačných reaktorov bude sledovaný anaeróbny rozklad samotného prebytočného kalu, resp. kalu v kofermentácie z vybraným biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe získaných výsledkov bude posúdená reálna možnosť a výhodnosť takéhoto spracovania kalu a biologicky rozložiteľných odpadov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.