14. 10. 2019  7:31 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Názov témy anglicky: Study of the possibilities of anaerobic digestion of sludge from WWTP for the treatment of automotive industry wastewater
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: ČOV, ktorá spracováva odpadové vody z automobilového priemyslu predstavuje technológiu s aeróbnou stabilizáciou kalu. Cieľom prác bude overiť v laboratórnych podmienkach anaeróbnu stabilizáciu prebytočného kalu z tejto ČOV a možnosti spoločnej stabilizácie prebytočného kalu s vybranými prúdmi odpadov, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V teoretickej časti bude uskutočnená literárna rešerš so zameraním na charakterizáciu kvality odpadových vôd z automobilového priemyslu a spôsoby ich spracovania. Rovnako budú v krátkosti opísané spôsoby stabilizácie čistiarenských kalov s hlavným zameraním na kaly ČOV v automobilovom priemysle. V experimentálnej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu s vybraným prúdom resp. prúdmi biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V dlhodobej prevádzke laboratórnych anaeróbnych stabilizačných reaktorov bude sledovaný anaeróbny rozklad samotného prebytočného kalu, resp. kalu v kofermentácie z vybraným biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe získaných výsledkov bude posúdená reálna možnosť a výhodnosť takéhoto spracovania kalu a biologicky rozložiteľných odpadov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.