19. 9. 2019  18:43 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Názov témy anglicky: Study of the possibilities of anaerobic digestion of sludge from WWTP for the treatment of automotive industry wastewater
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: ČOV, ktorá spracováva odpadové vody z automobilového priemyslu predstavuje technológiu s aeróbnou stabilizáciou kalu. Cieľom prác bude overiť v laboratórnych podmienkach anaeróbnu stabilizáciu prebytočného kalu z tejto ČOV a možnosti spoločnej stabilizácie prebytočného kalu s vybranými prúdmi odpadov, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V teoretickej časti bude uskutočnená literárna rešerš so zameraním na charakterizáciu kvality odpadových vôd z automobilového priemyslu a spôsoby ich spracovania. Rovnako budú v krátkosti opísané spôsoby stabilizácie čistiarenských kalov s hlavným zameraním na kaly ČOV v automobilovom priemysle. V experimentálnej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu s vybraným prúdom resp. prúdmi biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré sú k dispozícii v závode na výrobu automobilov. V dlhodobej prevádzke laboratórnych anaeróbnych stabilizačných reaktorov bude sledovaný anaeróbny rozklad samotného prebytočného kalu, resp. kalu v kofermentácie z vybraným biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe získaných výsledkov bude posúdená reálna možnosť a výhodnosť takéhoto spracovania kalu a biologicky rozložiteľných odpadov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.