23. 9. 2019  15:09 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách
Názov témy anglicky: Online textbook for mechanics teaching based on modern web technologies
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roman Leskovský
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Roman Leskovský
Abstrakt: Dostupnosť a rýchlosť internetu, a zároveň pohodlie pre používateľov využívajú všetky odvetvia. Rovnako je to aj pri výučbe, čo dokazuje aj fakt, že e-learning sa stal obľúbenou a vyhľadávanou metódou vzdelávania. Pre rýchly rozvoj informačno-komunikačných technológií je nevyhnutné neustále hľadať nové formy prezentácie učebnej látky. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie interaktívnej online učebnice pre výučbu mechaniky, ktorá by okrem bežných súčastí učebnice obsahovala aj možnosť online testovania, na základe ktorého by mali študenti možnosť overiť si svoje nadobudnuté vedomosti. Úlohy: Naštudujte problematiku tvorby moderných webových aplikácií a preskúmajte možnosti využitia frameworkov v tejto oblasti. Na základe analýzy vhodne navrhnite online učebnicu, ktorá bude slúžiť na podporu výučby a testovanie v oblasti mechaniky. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. Preskúmajte ďalšie možnosti rozšírení a funkcionalít. Spracujte používateľskú dokumentáciu a stručný opis programových komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.