18. 9. 2019  20:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie kanalizačného zberača v meste Trnava
Názov témy anglicky: Assessment of sewer collector in Trnava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete časti mesta Trnava, spolu s posúdením funkčnosti objektov odľahčovacích komôr na vyselektovanej stokovej sieti. Hydraulické posúdenie stokovej siete v meste Trnava pozostáva v návrhu vybraných hlavných zberačov a následnom kapacitnom porovnaní s jestvujúcou stokovou sieťou. Posúdenie existujúcej jednotnej stokovej siete a odľahčovacích komôr spočíva v ich zaťažení návrhovými blokovými dažďami s uvažovaním rôznych periodicít. V prípade zistenia nedostatočnej kapacity jestvujúcej stokovej siete bude navrhnutá obnova stokovej siete v miestach preťaženia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.