Oct 22, 2019   7:34 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie kombinovaného procesu ozón s peroxidom vodíka pri degradácii vybraných organochlórovaných pesticídov
Title of topic in English: Utilization of the combined ozone process with hydrogen peroxide in the degradation of selected organochlorinated pesticides
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: K najškodlivejším látkam pre ľudské zdravie a životné prostredie patria prioritné látky a mikropolutanty. Obzvlášť škodlivé sú perzistentné organické polutanty (POPs). Medzi tieto látky patria aj viaceré organochlórované pesticídy. Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s problematikou OCPs, ich dopadu na životné prostredie a vplyvu na ľudské zdravie. Náplňou bude literárna rešerš zameraná na organochlórované pesticídy (OCPs), ich vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania, legislatívu týkajúcu sa OCPs na Slovensku a v EÚ, degradácia/transformácia OCPs procesmi s využitím ozónu a peroxidu vodíka. Praktická časť práce sa bude zaoberať možnosťami degradácie/transformácie OCPs procesmi s využitím ozónu a následnými analýzami vzniknutých produktov pomocou stanovenia chloridov chemickej spotreby kyslíka a celkového organického uhlíka. Bude študovaná kinetika procesom a zmeny biologickej rozložiteľnosti. Za účelom vyhodnotenia vplyvu degradačných produktov na mikroorganizmy aktivovaného kalu budú vykonané respirometrické merania. Pre vybrané systémy budú vyhodnotené miera degradácia parciálnej oxidácie OCPs a hodnoty kinetických parametrov reakcií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.