23. 9. 2019  2:34 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie kombinovaného procesu ozón s peroxidom vodíka pri degradácii vybraných organochlórovaných pesticídov
Názov témy anglicky: Utilization of the combined ozone process with hydrogen peroxide in the degradation of selected organochlorinated pesticides
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: K najškodlivejším látkam pre ľudské zdravie a životné prostredie patria prioritné látky a mikropolutanty. Obzvlášť škodlivé sú perzistentné organické polutanty (POPs). Medzi tieto látky patria aj viaceré organochlórované pesticídy. Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s problematikou OCPs, ich dopadu na životné prostredie a vplyvu na ľudské zdravie. Náplňou bude literárna rešerš zameraná na organochlórované pesticídy (OCPs), ich vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania, legislatívu týkajúcu sa OCPs na Slovensku a v EÚ, degradácia/transformácia OCPs procesmi s využitím ozónu a peroxidu vodíka. Praktická časť práce sa bude zaoberať možnosťami degradácie/transformácie OCPs procesmi s využitím ozónu a následnými analýzami vzniknutých produktov pomocou stanovenia chloridov chemickej spotreby kyslíka a celkového organického uhlíka. Bude študovaná kinetika procesom a zmeny biologickej rozložiteľnosti. Za účelom vyhodnotenia vplyvu degradačných produktov na mikroorganizmy aktivovaného kalu budú vykonané respirometrické merania. Pre vybrané systémy budú vyhodnotené miera degradácia parciálnej oxidácie OCPs a hodnoty kinetických parametrov reakcií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.