19. 8. 2019  9:53 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Degradácia a transformácia vybraných mikropolutantov s využitím procesov katalytickej ozonizácie
Názov témy anglicky: Degradation and transformation of selected micro-pollutants using catalytic ozonisation processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s výskytom mikropolutantov vo vodách a ich negatívnych vplyvoch na ľudské zdravie a ich dopadom na životné prostredie. Náplňou bude literárna rešerš zameraná vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania vybranýchh mikropolutantov, ich degradácia a transformácia procesmi katalytickej ozonizácie. Praktická časť práce sa bude zaoberať možnosťami degradácie vybraných mikropolutantov procesmi katalytickej ozonizácie s použitím rôznych katalyzátorov,následnými analýzami produktov pomocou špecifických analýz, chemickej spotreby kyslíka a celkového organického uhlíka. Bude študovaná kinetika degradačných a transformačných procesov. Pre vybrané systémy budú vyhodnotené miera degradácie a hodnoty kinetických parametre reakcie. Vplyv degradačných produktov na mikroorganizmy aktivovaného kalu bude hodnotený pomocou respirometrických meraní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.