Sep 18, 2019   0:06 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv polutantov na stabilitu historickej fotografie
Title of topic in English: The impact of pollutants on the stability of historical photography
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Fotografie, či už historické alebo súčasné, sú ako nosiče informácií, spomienok, ale aj ako umelecké objekty, často uchovávané v rôznych podmienkach, ktoré môžu význame ovplyvniť ich vzhľad aj stabilitu. Medzi najvýznamnejšie faktory znižujúce kvalitu fotografie a skracujúce jej životnosť patria neprimeraná teplota a vzdušná vlhkosť, svetlo, polutanty, mikroorganizmy a hmyz. Cieľom práce bude pripraviť vzorky fotografického obrazu s rôznou denzitou na fotografickom papieri Fomabrom a podrobiť ich urýchlenému tepelnému starnutiu v atmosfére oxidov dusíka. Vzorky a ich zmeny vplyvom urýchleného starnutia v znečistenej atmosfére sa budú charakterizovať pomocou spektrálnych metód (UV Vis, FTIR) a kolorimetrie. Na vybranej vzorke s významnými zmenami dosiahnutými pri starnutí sa otestuje možnosť jej plazmochemickej úpravy. Konzultantka práce: Ing. Katarína Haberová, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.