21. 9. 2019  19:26 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv polutantov na stabilitu historickej fotografie
Názov témy anglicky: The impact of pollutants on the stability of historical photography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Fotografie, či už historické alebo súčasné, sú ako nosiče informácií, spomienok, ale aj ako umelecké objekty, často uchovávané v rôznych podmienkach, ktoré môžu význame ovplyvniť ich vzhľad aj stabilitu. Medzi najvýznamnejšie faktory znižujúce kvalitu fotografie a skracujúce jej životnosť patria neprimeraná teplota a vzdušná vlhkosť, svetlo, polutanty, mikroorganizmy a hmyz. Cieľom práce bude pripraviť vzorky fotografického obrazu s rôznou denzitou na fotografickom papieri Fomabrom a podrobiť ich urýchlenému tepelnému starnutiu v atmosfére oxidov dusíka. Vzorky a ich zmeny vplyvom urýchleného starnutia v znečistenej atmosfére sa budú charakterizovať pomocou spektrálnych metód (UV Vis, FTIR) a kolorimetrie. Na vybranej vzorke s významnými zmenami dosiahnutými pri starnutí sa otestuje možnosť jej plazmochemickej úpravy. Konzultantka práce: Ing. Katarína Haberová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.