17. 9. 2019  4:39 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Názov témy anglicky: Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je príprava a charakterizácia preparátov kovalentne imobilizovanej formátdehydrogenázy, prípadne alkoholdehydrogenázy, ktorá bude neskôr využitá pri vývoji systémov na enzýmovú prípravu prírodnych aróm redukciou karbonylových zlúčenín na regeneráciu NADH. V rámci bakalárskej práce bude v prvom rade potrebné spracovať literárny prehľad zameraný na metódy imobilizácie väzbou na pevné nosiče. V rámci praktickej časti budú pripravené preparáty enzýmu imobilizovaného rôznymi metódami, ktoré budú charakterizované vzhľadom na katalytické vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.