26. 8. 2019  11:58 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie raslinných olejov
Názov témy anglicky: Analysis and determination of properties of transesterification products of vegetable oils
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Abstrakt: Produkty trransesterifikácie rastlinných olejov predstavujú mnohozložkovú zmes, ktorá obsahuje zlúčeniny rôznej polarity. Analytické metódy na hodnotenie zloženia takýchto zmesí spravidla vyžadujú úpravu vzoriek a tiež využitie kombinácie spektrálnych a chromatografikých metód. Práca je zameraná na porovnanie metód analýzy týchto zmesí a overenie možností zjednodušenia analýz úpravou vzoriek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.