21. 8. 2019  21:05 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému
Názov témy anglicky: Plastic recyclation using two stage reaction system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na recykláciu polymérov v dvoch stupňoch – 1. termický rozklad polymérov za vzniku uhľovodíkového materiálu, 2. katalytický rozklad vzniknutého uhľovodíkového materiálu v prítomnosti prírodného katalyzátora klinoptilolitu. Výsledným produktami rozkladu sú kvapaliny, plyny a koks. Dôležitými faktorom v procese recyklácie polymérov je výber vhodných reakčných podmienok: teplota v reaktoroch , pomer katalyzátora a suroviny, prietok inertu cez reaktory. Nakoľko v procese dochádza k deaktivácii katalyzátora práca je zameraná na regeneráciu použitého katalyzátora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.