18. 8. 2019  4:38 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza písacích prostriedkov v dokumentoch
Názov témy anglicky: Analysis of writing means in documents
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Abstrakt: Trestná činnosť spočívajúca v takzvanom antidatovaní úradných i neúradných listín a iných písomností je čoraz rozsiahlejšia, čím narastá i potreba vývoja metód skúmania, prostredníctvom ktorých by bolo možné zdokonaliť túto oblasť kriminalistickej praxe. Práca bude venovaná prešetreniu vplyvu starnutia na zloženie a vlastnosti záznamov vytvorených rôznymi písacími prostriedkami. Využije sa predovšetkým metóda plynovej chromatografie so zameraním sa na minimalizáciu množstva odobratej vzorky tak, aby sa zachovalo dostatočné množstvo pôvodného materiálu (semi-deštruktívna metóda). Metóda bude doplnená kolorimetrickými a spektrálnymi meraniami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.