26. 8. 2019  0:11 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Názov témy anglicky: Tar cracking in waste gasification using a carbon based catalyst obtained by pyrolysis of waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je preskúmať účinnosť katalyzátora na báze uhlíka, získaného pyrolýzou odpadu pri rozklade dechtov v procesnom plyne, získaného splyňovaním tuhého odpadu a biomasy. Projekt je prevažné experimentálneho charakteru a pozostáva z realizácie experimentov použitým modelovej látky, reprezentujúci decht a takisto experimentov splyňovania reálnych vzoriek odpadu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.