Sep 20, 2019   7:47 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium vplyvu zlozenia a granulometrie na puzolánovú aktivitu vybraných odpadov keramického priemyslu.
Title of topic in English: Influence of composition and granulometry on puzzolanic activity of selected types industrial waste from ceramic industry
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Smrčková, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Smrčková, CSc.
Summary: Chemické a fázové zloženie puzolánu a jemnosť mletia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú jeho reaktivitu v cementových maltách. Puzolánovú reaktivitu takého materiálu špecifikuje jeho schopnosť viazať CaO a modifikovať vytvorenú hydratovanú fázu smerom ku vzniku gélových hydratačných produktov na úkor zastúpenia kryštalického hydroxidu vápenatého. Z hľadiska vývoja pevností sa táto schopnosť bude verifikovať hodnotami pevnosti v tlaku medzi maltou s obsahom puzolánu, ktorý nahradzuje parciálnu časť cementu a referenčnou maltou so 100 % zastúpením cementu. Vymedzenie parciálnych náhrad cementu zvolenými domácimi puzolánmi rôznej jemnosti umožní využitie puzolánu ako prímesi typu II do betónu.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.