23. 9. 2019  21:41 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium vplyvu zlozenia a granulometrie na puzolánovú aktivitu vybraných odpadov keramického priemyslu.
Názov témy anglicky: Influence of composition and granulometry on puzzolanic activity of selected types industrial waste from ceramic industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Smrčková, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Smrčková, CSc.
Abstrakt: Chemické a fázové zloženie puzolánu a jemnosť mletia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú jeho reaktivitu v cementových maltách. Puzolánovú reaktivitu takého materiálu špecifikuje jeho schopnosť viazať CaO a modifikovať vytvorenú hydratovanú fázu smerom ku vzniku gélových hydratačných produktov na úkor zastúpenia kryštalického hydroxidu vápenatého. Z hľadiska vývoja pevností sa táto schopnosť bude verifikovať hodnotami pevnosti v tlaku medzi maltou s obsahom puzolánu, ktorý nahradzuje parciálnu časť cementu a referenčnou maltou so 100 % zastúpením cementu. Vymedzenie parciálnych náhrad cementu zvolenými domácimi puzolánmi rôznej jemnosti umožní využitie puzolánu ako prímesi typu II do betónu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.