19. 11. 2019  20:59 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zníženie spotreby energie v odparke na zahusťovanie čierneho lúhu modifikáciou organickej fázy v ňom.
Názov témy anglicky: Reducing the energy of black liquor evaporation train by modifying the organic fraction therein.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Abstrakt: Čierny lúh obsahuje organickú fázu (hlavne lignín) pochádzajúcu z dreva. Cieľom práce je získať z odbornej literatúry a zhodnotiť vhodné chemické alebo fyzikálne metódy, pomocou ktorých by sa modifikovala táto organická fáza a tým by sa ovplyvnili vlastnosti čierneho lúhu - hlavne viskozita prípadne povrchové napätie. Tieto veličiny majú významný vplyv na intenzitu prestupu tepla v odparkách so stekajúcim filmom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.