Oct 14, 2019   3:01 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie
Title of topic in English: Selection of adsorbents for separation of the mixture of 1-phenylethanol and acetophenon and their adsorption behavior
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Summary: 1-fenyletanol je hodnotná látka, ktorá sa vo vhodnej chirálnej forme dá použiť ako prekurzor pri syntéze rôznych aróm, parfémov, ochucovadiel a iných bioaktívnych molekúl. Jednou z možností jeho výroby je biotransformácia acetofenónu, čo umožňuje výrobu prírodného produktu s vyššou pridanou hodnotou oproti syntetickému analógu (pre špecifické použitie). V našom laboratóriu sa pri predchádzajúcom výskume vyselektoval mikroorganizmus umožňujúci dobrú konverziu a vysokú chirálnu čistotu 1-fenyletanolu [Homola et al., 2015]. Po skončení produkcie zostáva v zmesi zvyškový nezreagovaný acetofenón. Úlohou študenta bude po rešerši aktuálnej literatúry a patentov zvoliť vhodné triedy adsorbentov na danú separáciu. Z týchto tried sa následne vyberú konkrétne adsorbenty a experimentálne sa overí ich selektivita a kapacita na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu. Z jedno- a viaczložkových experimentov sa získajú údaje potrebné na návrh kolónovej separácie. Tá sa následne experimentálne overí, včítane desorpcie a regenerácie adsorbenta po separačnom kroku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.