19. 9. 2019  22:54 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie
Názov témy anglicky: Selection of adsorbents for separation of the mixture of 1-phenylethanol and acetophenon and their adsorption behavior
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Abstrakt: 1-fenyletanol je hodnotná látka, ktorá sa vo vhodnej chirálnej forme dá použiť ako prekurzor pri syntéze rôznych aróm, parfémov, ochucovadiel a iných bioaktívnych molekúl. Jednou z možností jeho výroby je biotransformácia acetofenónu, čo umožňuje výrobu prírodného produktu s vyššou pridanou hodnotou oproti syntetickému analógu (pre špecifické použitie). V našom laboratóriu sa pri predchádzajúcom výskume vyselektoval mikroorganizmus umožňujúci dobrú konverziu a vysokú chirálnu čistotu 1-fenyletanolu [Homola et al., 2015]. Po skončení produkcie zostáva v zmesi zvyškový nezreagovaný acetofenón. Úlohou študenta bude po rešerši aktuálnej literatúry a patentov zvoliť vhodné triedy adsorbentov na danú separáciu. Z týchto tried sa následne vyberú konkrétne adsorbenty a experimentálne sa overí ich selektivita a kapacita na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu. Z jedno- a viaczložkových experimentov sa získajú údaje potrebné na návrh kolónovej separácie. Tá sa následne experimentálne overí, včítane desorpcie a regenerácie adsorbenta po separačnom kroku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.