20. 9. 2020  19:37 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov
Názov témy anglicky: Stereoselective Synthesis of Pyrrolizidine Alkaloids Hycinthacines
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Abstrakt:
Polyhydroxylované pyrolizidínové alkaloidy sú súčasťou veľkého množstva rastlín a mikroorganizmov a predstavujú dôležitú triedu prírodných iminocukrov s významnými biologickými aktivitami ako inhibítory enzýmov glykozidáz. Práve pre tieto vlastnosti sú pyrolizidínové alkaloidy považované za atraktívnych kandidátov v modernej liečbe onkologických ochorení, ale aj v liečbe cukrovky a rôznych vírusových a bakteriálnych infekcií. Dôležitú skupinu takýchto iminocukrov tvoria hyacintacíny, polyhydroxylované alkaloidy s hydroxymetylovým substituentom v C-3 polohe a s R-absolútnou konfiguráciou na C-7a atóme uhlíka, ktoré boli izolované z rastlín čeľade Hyacinthaceae. Náplňou predkladanej témy je vypracovať literárnu rešerš týkajúcu sa doteraz známych syntéz (+)-hyacintacínov B1, B2, C2 a C3 s ďaľším hydroxymetylovým substituentom v polohe C-5 a vytvoriť koncept prípravy hyacintacínov B2 a C3, ktorý by mal zahŕňať stereoselektívnu 1,3-dipolárnu cykloadíciu päť-článkových cyklických nitrónov pripravených z monosacharidov a intramolekulovú redukčnú aminocyklizáciu. Hyacintacín B2 vykázal výbornú inhibičnú aktivitu voči „rat intestinal“ laktáze (IC50 = 3,6 μM) a hyacintacín C3 je dobrý inhibítor saccharolyticum β-glukozidázy (IC50 = 25 μM).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-TCHEM technická chémia
I-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FCHPT
414O4_4B Organická chémia II