20. 9. 2019  18:08 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Názov témy anglicky: Application of 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles in the Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles with Potential Biological Properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Abstrakt: Izoxazolidínové zlúčeniny nemusia byť použité len ako dôležité medziprodukty v syntéze iných biologicky aktívnych látok, ale môžu byť aj samotné sľubnými farmakologickými kandidátmi. V nedávnej dobe boli publikované práce týkajúce sa syntézy a biologických vlastností 5-(1H-1,2,3-triazol)izoxazolidínov. Ich príprava bola založená buď na 1,3-dipolárnej cykloadícii azidoizoxazolidínu s vybranými derivátmi alkínov alebo na priamej 1,3-dipolárnej cykloadícii nitrónu s 1-vinyltriazolmi. Triazolové izoxazolidíny s hydroxymetylovou skupinou boli všetky schopné inhibovať proliferáciu folikulárnych (FTC-133) a anaplastických (8305C) ľudských nádorových buniek s hodnotami IC50 v rozmedzí od 3,87 do 8,76 μM. Náplňou predkladanej témy je vypracovať literárnu rešerš týkajúcu sa prípravy izoxazolidínových derivátov s významnými biologickými vlastnosťami a pripraviť čo najväčšiu škálu nových typov izoxazolidínových triazolov s voľnou hydroxyskupinou v polohe C-4 izoxazolidínového kruhu. Takto pripravené izoxazolidínové triazoly budú ďalej derivatizované v polohe N-2 a budú testované na vybraných typoch ľudských nádorových buniek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT414O4_4B Organická chémia II