Oct 17, 2019   10:46 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava fenylazopyrdín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Title of topic in English: Preparation of Phenylazopyridine-Substituted 1H-Benzo[d]imidazoles – New Photoisomerizable Ligands for Spin-Crossover Complexes
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Summary: Spin-crossover zlúčeniny (SCO) sú koordinačné zlúčeniny s centrálnym atómom kovu, ktorý je schopný reverzibilne meniť svoj spinový stav. Táto zmena môže byť indukovaná zmenami vonkajších podmienok ako napr. teplota, tlak, svetelné žiarenie, atď. V poslednom období veľkú pozornosť pútajú práve spin-crossover komplexy s fotoizomerizovateľnými ligandami, ktoré nachádzajú široké uplatnenie pri príprave nových modernejších typov fotoaktívnych magnetických materiálov. Do tejto skupiny patria napríklad deriváty fenylazopyridínov, pri ktorých môže vplyvom žiarenia dochádzať k reverzibilnej zmene konfigurácie dvojitej azo-väzby (trans-cis). Takáto zmena v štruktúre ligandu môže vyvolať zmenu spinového stavu centrálneho kovu. Náplňou predkladanej témy je vypracovať literárnu rešerš týkajúcu sa doteraz známych syntéz arylazopyridínových derivátov, navrhnúť syntézu a pokúsiť sa pripraviť nové, doposiaľ nepopísané, fenylazopyridín-substituované 1H-benzo[d]imidazolové ligandy, z ktorých budú následne pripravené koordinačné zlúčeniny s cieľom študovať vplyv fotoizomerizácie azo-väzby ligandu na zmenu spinového stavu centrálneho kovu komplexu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT414O4_4B Organic Chemistry II