17. 8. 2019  16:42 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava fenylazopyrdín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Názov témy anglicky: Preparation of Phenylazopyridine-Substituted 1H-Benzo[d]imidazoles – New Photoisomerizable Ligands for Spin-Crossover Complexes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Abstrakt: Spin-crossover zlúčeniny (SCO) sú koordinačné zlúčeniny s centrálnym atómom kovu, ktorý je schopný reverzibilne meniť svoj spinový stav. Táto zmena môže byť indukovaná zmenami vonkajších podmienok ako napr. teplota, tlak, svetelné žiarenie, atď. V poslednom období veľkú pozornosť pútajú práve spin-crossover komplexy s fotoizomerizovateľnými ligandami, ktoré nachádzajú široké uplatnenie pri príprave nových modernejších typov fotoaktívnych magnetických materiálov. Do tejto skupiny patria napríklad deriváty fenylazopyridínov, pri ktorých môže vplyvom žiarenia dochádzať k reverzibilnej zmene konfigurácie dvojitej azo-väzby (trans-cis). Takáto zmena v štruktúre ligandu môže vyvolať zmenu spinového stavu centrálneho kovu. Náplňou predkladanej témy je vypracovať literárnu rešerš týkajúcu sa doteraz známych syntéz arylazopyridínových derivátov, navrhnúť syntézu a pokúsiť sa pripraviť nové, doposiaľ nepopísané, fenylazopyridín-substituované 1H-benzo[d]imidazolové ligandy, z ktorých budú následne pripravené koordinačné zlúčeniny s cieľom študovať vplyv fotoizomerizácie azo-väzby ligandu na zmenu spinového stavu centrálneho kovu komplexu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT414O4_4B Organická chémia II