26. 8. 2019  11:19 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Izolácia rastlinných myrozináz afinitnou chromatografiou s imobilizovanými Zn2+ katiónmi
Názov témy anglicky: Isolation of plant myrosinases by immobilized Zn2+ ion affinity chromatography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Myrozinázy (MYR) patria medzi tioglukozidhydrolázy, enzýmy štiepiace tioéterové väzby glukozinolátov a uvoľňujúce aglykón. V závislosti od reakčných podmienok sa aglykón spontánne rozkladá na tiokyanáty, izotiokyanáty, nitrily a rôzne ďalšie produkty. Ich hlavnou funkciou je ochrana rastlín pred účinkom hmyzu a fytopatogénov. Štúdium účinku spomenutých produktov na živočíšne bunky ukázalo, že zohrávajú dôležitú úlohu pri potláčaní vzniku a rozvoju viacerých druhov rakovín. Toto sú hlavné dôvody pre ktoré sa myrozinázy nielen intenzívne študujú, ale súčasne sa hľadajú nové zdroje týchto enzýmov. Bohatým zdrojom myrozináz sú rastliny z čeľade kapustovitých. Cieľom projektu je vypracovať chromatografickú metódu na izoláciu myrozináz z rastlinného materiálu, ktorá by umožnila odstrániť čo najväčší podiel balastných bielkovín a súčasne koncentrovať MYR aktivitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.