24. 8. 2019  18:13 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: In vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácie
Názov témy anglicky: Study of the high-energy metabolism by 31P MRS - a quantification of the static and dynamic parameters in rat brains during the animal model of neurodegeneration
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce bude študovať pomocou in vivo fosforovej 31P MRS metabolické zmeny v mozgu potkana v súvislosti s energetickým metabolizmom a jeho enzymatickou reakciou kreatínkinázou a tieto kvantitatívne hodnotiť na zvieracích modeloch neurodegeneratívne pred a po aplikovaní vhodnej terapie. Cieľom práce je meranie in vivo fosforových spektier v jednotlivých skupinách experimentálnych zvierat ako aj ich analýza pomocou špeciálneho programu AMARES a interpretácia vyhodnotených dát.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.