21. 10. 2019  5:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Volumetrická štúdia potkanieho hipokampu na animálnom modeli skorých štádií neurodegenerácie, skúmaná pomocou obrazov magnetickou rezonanciou, MRI
Názov témy anglicky: Volumetry study of rat hippocampus in the animal model during early stages of neurodegeneration by magnetic resonance imaging, MRI
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce, ktorá je súčasťou výskumu neurodegenerácie mozgu, skúmaného na animálnych modeloch technikou in vivo magnetickej rezonancie je hľadanie nových MRI biomarkerov včasných štádií modelovaných degenerácií mozgu. Cieľom výskumu je meranie a kvantifikácia MR obrazov, (meraných spin-spinovým relaxačným časom, resp. T2 váženými obrazmi) a potom pomocou volumetrických štúdie kvantifikovať objemové zmeny dôležitého regiónu mozgu – hipokampu, ktorý je zodpovedný za pamäť a učenie, vplyvom modelovanej neurodegenerácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.