17. 6. 2019  7:00 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku
Názov témy anglicky: Quality management system in the industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Plchová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Plchová, PhD.
Abstrakt: V teoretickej časti práce budú spracované poznatky o súčasnom stave riadenia kvality v priemyselnom podniku – systéme a funkciách manažérstva kvality, základných v praxi využívaných koncepciách systémového riadenia kvality a procesnom prístupe k riadeniu kvality. Praktická časť diplomovej práce bude vypracovaná vo vybranom priemyselnom podniku. Cieľom diplomovej práce bude analyzovať systém manažérstva kvality vo vybranej spoločnosti, s využitím vybraných analytických techník identifikovať príčiny chýb na vybranom výrobnom procese, následne navrhnúť nápravné a preventívne opatrenia na ich elimináciu a vyhodnotiť efektívnosť navrhnutých zmien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.