14. 10. 2019  20:10 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výpočet účinného prierezu zrážky berýliového klastra s atómom berýlia metódami molekulovej dynamiky
Názov témy anglicky: Molecular dynamics calculation of the cross section of the beryllium cluster collision with the beryllium atom
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Abstrakt: Berýlium je zvažovaný ako vnútorná stena fúzneho reaktora. Jeho vlastnosti a interakcie sú preto predmetom intenzívneho výskumu. Znalosť tvorby, zániku a životnosti berýliových klastrov je nevyhnutná pre pochopenie rýchlosti opotrebenia steny reaktora ako aj pre stanovenie energetických strát. Výpočtová nenáročnosť molekulovej dynamiky umožňuje analýzu správania sa veľkého množstva zrážok. Analýzou priebehu zrážok môžeme určiť nielen veľkosť výsledného účinného prierezu, ale aj jeho závislosť na rýchlosti zrážky. Získané údaje nám umožnia predpovedať rýchlosť vzniku klastrov v podmienkach fúzneho reaktora. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základnými pojmemi v molekulovej dynamike ako aj základnými postupmi používanými pri výpočtoch účinných prierezov a rýchlostných konštánt.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.