21. 10. 2019  17:49 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Volumetrické porovnanie in vivo a ex vivo MR obrazov hipokamálnych regiónov potkanieho mozgu v animálnom modeli neurodegeneráce a príslušnej terapii
Názov témy anglicky: Comparison in vivo and ex vivo MR images by volumetry in hippocampal regions of rat brains during the animal model of neurodegeneration and therapy.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Anatomické a morfologické obrazy získané pomocou magnetickej rezonancie majú oveľa kvalitnejšie priestorové rozlíšenie a citlivosť jednotlivých regiónov mozgu v prípade merania post mortnem v porovnaní s in vivo MRI meraniami. Predmetom diplomovej práce bude porovnávacia analýza in vivo a ex vivo MRI dát v súvislosti s kvantitatívnou volumetrickou analýzou, pomocou ktorej kvantifiujeme objem jednotlivých regiónov mozgu, v našom prípade by sa jednalo o región hipokampu. Cieľom práce je zistiť, či zmeny objemu hipokampu pri modelovanej neurodegenerácii a následnej terapii je možné kvantifikovať s menšou experimentálnou chybou v prípade mozgov post mortnem v porovnaní s in vivo MRI meraniami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.