24. 8. 2019  0:41 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Názov témy anglicky: Localized 1H MRS and quantificatins in vivo spectra by jMRUI softwere in rat brains in the animal model of neurodegeneration
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Lokalizovanou 1H MRS budeme študovať a kvantifikovať koncentrácie dôležitých nízkomolekulových metabolitov vo vybranom objeme mozgu, hipokampus a cortex u experimentálneho zvieraťa, potkana pri modelovanej patológii neurodegeneračnej choroby, demencie Alzhemerovho typu. Hľadáme vhodné 1H MRS biomarkery mozgových patológií, poznanie ktorých je dôležité pre aplikovanie správnej terapie. Cieľom práce je aj zistenie, či tieto biomarkery reflektujú príslušnú terapiu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.