24. 9. 2019  10:58 Ľuboš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kombinované výpočtové metódy pre štúdium makromolekulových systémov
Název tématu anglicky: Combined computational methods for the study of macromolecular systems
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Poliak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Peter Poliak, PhD.
Abstrakt: Metódy výpočtovej chémie majú v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu v opise fyzikálno-chemických javov, interpretácií experimentálnych dát, či v predpovedaní vlastností dosiaľ nesyntetizovaných molekúl. Kvantová mechanika ako zlatý štandard výpočtovej chémie dokáže predpovedať vlastnosti molekúl s presnosťou na úrovni najpresnejších experimentálnych techník. Na druhej strane z dôvodu vysokej výpočtovej náročnosti umožňuje študovať len systémy s niekoľkými desiatkami až stovkami atómov. Chemicky zaujímavé systémy sa ale častokrát skladajú z tisícok až miliónov atómov. Tieto systémy je možné študovať len menej presnými metódami molekulovej mechaniky, pri ktorých sa molekuly považujú len za sústavu elektricky nabitých hmotných bodov spojených pružinami. Takýmto zjednodušením je stále možné študovať konformácie molekúl a niektoré termodynamické vlastnosti, ale stráca sa informácia o elektrónovej štruktúre, a teda aj reaktivite. V prípade, že poznáme chemicky dôležité miesto makromolekuly, môžeme ho študovať presnejšími kvantovo-mechanickými metódami a zvyšok opíšeme jednoduchšou molekulovou mechanikou. Tieto techniky sú súčasťou mnohých výpočtových programov a spájajú výhody oboch prístupov, ale ich použitie nie je triviálne. Témou tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa s týmito metódami, testovanie implementácie v existujúcom programovom balíku a overenie ich použiteľnosti pre štúdium makromolekulových látok. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl, spozná možnosti výpočtovej chémie a naučí sa pracovať v linuxových operačných systémoch.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.