Oct 18, 2019   5:35 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kombinované výpočtové metódy pre štúdium makromolekulových systémov
Title of topic in English: Combined computational methods for the study of macromolecular systems
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Poliak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Poliak, PhD.
Summary: Metódy výpočtovej chémie majú v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu v opise fyzikálno-chemických javov, interpretácií experimentálnych dát, či v predpovedaní vlastností dosiaľ nesyntetizovaných molekúl. Kvantová mechanika ako zlatý štandard výpočtovej chémie dokáže predpovedať vlastnosti molekúl s presnosťou na úrovni najpresnejších experimentálnych techník. Na druhej strane z dôvodu vysokej výpočtovej náročnosti umožňuje študovať len systémy s niekoľkými desiatkami až stovkami atómov. Chemicky zaujímavé systémy sa ale častokrát skladajú z tisícok až miliónov atómov. Tieto systémy je možné študovať len menej presnými metódami molekulovej mechaniky, pri ktorých sa molekuly považujú len za sústavu elektricky nabitých hmotných bodov spojených pružinami. Takýmto zjednodušením je stále možné študovať konformácie molekúl a niektoré termodynamické vlastnosti, ale stráca sa informácia o elektrónovej štruktúre, a teda aj reaktivite. V prípade, že poznáme chemicky dôležité miesto makromolekuly, môžeme ho študovať presnejšími kvantovo-mechanickými metódami a zvyšok opíšeme jednoduchšou molekulovou mechanikou. Tieto techniky sú súčasťou mnohých výpočtových programov a spájajú výhody oboch prístupov, ale ich použitie nie je triviálne. Témou tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa s týmito metódami, testovanie implementácie v existujúcom programovom balíku a overenie ich použiteľnosti pre štúdium makromolekulových látok. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl, spozná možnosti výpočtovej chémie a naučí sa pracovať v linuxových operačných systémoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.