18. 8. 2019  9:27 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Názov témy anglicky: Catalytic Preparation of Cyclopentyl methyl ether
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na literárnu rešerš o možnostiach prípravy cyklopentylmetyléteru, jeho vlastnostiach a využití. Experimentálna časť bude venovaná štúdiu účinnosti rôznych typov heterogénnych katalyzátorov v procese syntézy CPME v prietokovom reaktore pri vhodne zvolených podmienkach reakcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.